استخدام مهندس معدن

به یک نفر مهندس معدن با مشخصات زیر نیازمندیم. 

• برنامه ریزی و ایجاد دنباله ای از عملیات برای ساخت محصولات و ارتقاء استفاده کارآمداز ابزار الات.
•بررسی برنامه تولید ، مستندات فنی، سفارشات، و اطلاعات مرتبط برای به دست آوردن دانش از روش تولید محصول، پردازش، و فعالیت های مرتبط با تولید
•برآورد هزینه های تولید ، روش صرفه جویی در هزینه، و اثرات تغییرات در روش تولید محصول در هزینه تمام شده.
• پیش نویس و طراحی و طرح بندی تجهیزات، مواد، و فضای کاری برای نشان دادن حداکثر بهره وری با استفاده از ابزار تهیه پیش نویس و کامپیوتر
• اجرا و هماهنگی اهداف کنترل کیفیت، فعالیت ها، وارایه روش برای حل مشکلات تولید، به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان محصول، با به حداقل رساندن هزینه.
• پیشنهاد روشهایی برای بهبود استفاده از پرسنل، مواد، و آب و برق.
• توسعه روش تولید، استانداردهای بهره برداری کار، و سیستم تجزیه و تحلیل هزینه برای ترویج کارکنان کارآمد و بهره برداری از امکانات.
• استفاده از روش های آماری و انجام محاسبات ریاضی برای تعیین فرآیندهای تولید، نیاز کارکنان، و استانداردهای تولید.
ایجاد محیط ایمن از نظر روانی و محیطی و جسمی جهت ارتقا بهره وری از نیروی کار با تغییر شرایط آرکونومی و زیستی کارگرانو تامین امنیت جسمی و روانی پرسنل.
کنترل محیط و شرایط اثر گذار طبق قوانین بهداشت محیط و ایمنی صنعتی


لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل porfidonazari@gmail.com ارسال نمایید.