مقالات سنگ پرفیری

پرفیری سنگی منعطف و ایده آل

انسانها در طول زندگی خود همواره به دنبال ایده های جدید و ناب هستند. این ایده ها با توجه به...

چرا سنگ پرفیری اولین انتخاب معماران و طراحان است؟

پیشرفت علم و تکنولوژی تاثیر شگرفی بر دنیای ما گذاشته است. سرعت تغییر علم از 300 سال به 3 سال...