طرح های ویژه

 در تصاویر زیر پترن اسکاتیش و پترن طولی را ملاحظه می نمایید