سنگ پرفیری

زیبایی ماندگار از نیاکان ما

سنگ پرفیری

زیبایی ماندگار از نیاکان ما

سنگ پرفیری

زیبایی ماندگار از نیاکان ما

تاریخچه سنگ پرفیری

کوروش اولین قانون حقوق بشر را بر سنگ نگاشت و سنگینی بار تمدن آریایی را در طول تاریخ بر شانه های ستون های سنگی تخت جمشید نهاد. آری سنگ قدیمی ترین یار انسان است، چنانچه اولین سلاح برا ی شکار، از سنگ ساخته شد و آتش از برهم زدن سنگهای به بشر گرما بخشید. در فرهنگ ما، سنگ چنان اهمیت ویژه ای دارد که محرم اسرار و هم صحبت امین را سنگ صبور می خوانند و صبوری در سنگ ها هم برابر نیست و هر یک را مرزی است برای تحمل.

در سرزمین صبر و تحمل سنگ ها تنها سنگ پرفیری است که برایش مرزی متصور نیست، چون مقاوم ترین است.قرن ها پیش مصریان سنگی را از کوهی بنام جبل دخان استخراج کردند که پرفیری نام گرفت. سنگ های پرفیری به دلیل سختی و مقاومت بالا مظهر قدرت و شکست ناپذیری شدند و امپراطوری مصر تمام قصرهای خود  را با این سنگ تزیین کردند و اتاق های مخصوص زایمان همسران خود را با این سنگ می ساختند تا به فرزندانشان در بدو تولد، قدرت جاودانه هدیه کنند.
پرفیری قرمز در خاندان امپراطوری از چنان محبوبیتی برخوردار بود که آن را پرفیری قرمز امپراطور نام گذاردند و پرفیری سبز را پرفیری سرپتنین خواندند. در اوایل دهه 60هیئت شورا در ترنتینوی ایتالیا تشکیل شد، آنان که به اهمیت سنگ پرفیری در پیشرفت اقتصاد محلی پی برده بودند با همکاری کمپانی های مشتاق، اکتشافات و استخراج این سنگ را گسترش دادند و گشترش این تجارت منجر به توسعه تجهیزات و تکنیک های کار در معدن شد. در سال های دهه 70 پرفیری از مرزهای ایتالیا گذشت و در تمام اروپا مورد توجه قرار گرفت .

 

 

استقبال از پرفیری باعث شد تا در سال های دهه 80 و 90 همگام با پیشرفت تکنولوژی جهش چشمگیری در دستگاه های مکانیکی استخراج و فرآوری بوجود آید و شرکت های بسیاری جهت اکتشافات و استخراج و تولید این سنگ تاسیس شوند.