سنگفرش تایل

جلوه و زيبايي رنگارنگ اين سنگ ها از خصوصيات منحصر بفردشان مي باشد .

سنگفرش تایل

جلوه و زيبايي رنگارنگ اين سنگ ها از خصوصيات منحصر بفردشان مي باشد .

سنگفرش تایل برش خورده

سنگفرش تایل برش خورده پرفیری با دو سطح طبیعی و چهار طرف برش خورده با طیف رنگی به صورت مکعب و مکعب مستطیل می باشد و در ضخامت های متفاوت، به صورت بسته بندی به روی پالت عرضه می گردد.

 

جدول مشخصات

بسته بندی کاربرد وزن ضخامت طول عرض
تقریبی h b a
kg/m2 cm cm cm کد نوع
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سبک 100 2-6 طول آزاد 10 PS11 طولی 10
پالت و شرینگ   وسیله نقلیه سنگین 150-140 4-8 طول آزاد 10 PS12 طولی 10
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سبک 100 2-6 طول آزاد 15 PS21 طولی 15
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سنگین 150-140 4-8 طول آزاد 15 PS22 طولی 15
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سبک 100 2-6 طول آزاد 20 PS31 طولی 20
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سنگین 150-140 4-8 طول آزاد 20 PS32 طولی 20
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سبک 100 2-6 طول آزاد 25 PS41 طولی 25
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سنگین 150-140 4-8 طول آزاد 25 PS42 طولی 25
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سبک 100 2-6 طول آزاد 30 PS51 طولی 30
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سنگین 140-150 4-8 طول آزاد 30 PS52 طولی 30
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سبک 100 2-6 طول آزاد 35 PS61 طولی 35
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سنگین 140-150 4-8 طول آزاد 35 PS62 طولی 35
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سبک 100 2-6 طول آزاد 40 PS71 طولی 40
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سنگین 140-150 4-8 طول آزاد 40 PS72 طولی 40