سنگفرش تایل

جلوه و زيبايي رنگارنگ اين سنگ ها از خصوصيات منحصر بفردشان مي باشد .

سنگفرش تایل

جلوه و زيبايي رنگارنگ اين سنگ ها از خصوصيات منحصر بفردشان مي باشد .

سنگفرش تایل

جلوه و زيبايي رنگارنگ اين سنگ ها از خصوصيات منحصر بفردشان مي باشد .

سنگفرش تایل

سنگهای تایل

سنگفرش تایل پرفیری با دو سطح طبیعی و چهار طرف شکسته با طیف رنگی به صورت مکعب و مکعب مستطیل می باشد و در ضخامت های   متفاوت که بصورت بسته بندی بروی پالت عرضه می گردد.

 جدول مشخصات

بسته بندی کاربرد قطعه ها وزن ضخامت طول عرض
تقریبی تقریبی h b a
n/m2 kg/m2 cm cm cm کد نوع
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سبک 45 100 2-5 15-25 10 PT211 طولی 10-5/2
پالت و شرینگ   وسیله نقلیه سنگین 45 150 5-8 15-25 10 PT212 طولی 10-8/5
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سبک 25 100 2-5 17-30 15 PT221 طولی 15-5/2
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سنگین  25 150 4-6 17-30 15 PT222 طولی 15-8/5
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سبک  40 100 2-4 15 15 PT111 15x15x5/2
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سنگین 40 150 4-6 15 15 PT112 15x15x8/5
پالت و شرینگ وسیله نقلیه سنگین  22 100 4-6 20 20 PT121 20x20x8/4

 

هتل اسپیناس ، نمونه 15*15 تایل

هتل اسپیناس ، نمونه 15*15 تایل

ویلا ، نمونه تایل 15*10 همراه با فضای سبز