مقالات معماری

تاثیر معماری بر روح و روان شهروندان

از زمان ارسطو در یونان باستان در خصوص جامعه این تفکر وجود داشت که جامعه یا شهر، همان موجود زنده‌ایست...

زندگی پیاده در شهر با رویکرد معماری

مقدمهامروزه فضاهاى پياده روى شهرى يكى از مهمترين فضاهاى شهرى و عرصه هاى عمومى در شهرها هستند. جين جيكوبز پياده...