شرکت پرفیری ایرانیان

سنگفرش تخصص ماست

شرکت پرفیری ایرانیان

سنگفرش تخصص ماست

آنالیز فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی

 

وزن مخصوص و درصد جذب آب
مصالح درشت دانه ( مانده روی الک 16/ 3 )
درصد افت وزنی در اثر سایش
به روش لوس آنجلس

وزن مخصوص
طاهری
وزن مخصوص
حقیقی
درصد
جذب اب
نوع
دانه بلند
تعداد
دور دستگاه
درصد
افت وزنی
ASTM : C131 ASTM : C131
2/637 2/543 1/4 8 500 27

 

گزارش آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ ASTM D7012-C


نام سنگ : تراکیت
میانگین مقاومت فشاری (Kgf/cm2) دامنه تغییرات (Kgf/cm2)
خشک : 1393.5 خشک : از : 1365.2  تا : 1418.2

 

گزارش آزمایش مقاومت کششی برزیلی ASTM D3967
مشخصات نمونه بار کششی مقاومت کششی برزیلی شرایط
نمونه
شکل
گسیختگی
قطر ارتفاع (گسیختگی) Ơ1 = (2F / л DH )
D H F Ơt Ơt
cm cm Kgf Kgf/cm2 Mpa
6.0 3.5 5050 153.1 15.0 خشک
6.0 3.8 4900 136.8 13.4 خشک
6.0 4.8 5900 130.4 12.8 خشک
6.0 3.9 4450 121.1 11.9 اشباع
6.0 3.8 4400 122.9 12.0 اشباع
6.0 3.3 4300 138.3 13.6 اشباع