مقالات طراحی فضای شهری

اهمیت رنگ و نقش درشاخصه های طراحی کف سازی فضاهای شهری

یکی از مولفه های مهم در طراحی فضاهای باز شهری، محوطه سازی وکف سازی آنهاست.درطراحی فضاهای شهری عامل کف نقش...